Privacy Beleid

PRIVACYVERKLARING

Plasmacure begrijpt en respecteert het belang van uw privacy. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Plasmacure persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, opslaat, beschermt, overdraagt en verwijdert. Ook wordt er uitgelegd voor welke activiteiten wij de gegevens verwerken en op welke rechtsgrond wij dat doen. Hieronder wordt het delen van gegevens met andere partijen beschreven, evenals de verwerking van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens wordt uitgelegd, samen met de bewaartermijnen. In dit beleid worden ook uw rechten als betrokkene beschreven en wat u moet doen als u een klacht wilt indienen.

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Plasmacure in het kader van haar vestiging in de Europese Economische Ruimte (de EER). In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in verband met:

 • Uw registratie van interesse, via onze website, voor deelname aan een van onze toekomstige klinische onderzoeken (potentiële deelnemer);
 • Uw deelname aan een van onze klinische onderzoeken (deelnemer);
 • Uw deelname in het verleden aan een van onze klinische onderzoeken die is afgerond (voormalige deelnemer);
 • Uw gebruik van onze website (Online Bezoeker);
 • Onze wervingsprocessen voor medewerkers (Sollicitanten);
 • Inkoop en potentiële inkoopaangelegenheden (leverancier).

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op persoonlijke informatie die wij mogelijk verzamelen in de context van uw dienstverband of andere werkrelatie met Plasmacure.

De rol van Plasmacure

Deze privacyverklaring wordt verstrekt namens Plasmacure als verwerkingsverantwoordelijke. Afhankelijk van het klinische onderzoek kunnen andere entiteiten optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens. Bij die gelegenheid zullen wij u de naam geven van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, en zullen wij u voorzien van een adequate privacyverklaring.

Informatie die we verzamelen

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen. “Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Afhankelijk van de aard van uw contact met Plasmacure kunnen persoonsgegevens het volgende omvatten:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres;
 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer of factuuradres;
 • Demografische informatie, zoals postcode;
 • Wervingsinformatie, zoals CV, arbeidsverleden en kwalificaties;
 • Online-identificatoren, zoals IP-adres;
 • Informatie om uw identiteit te bevestigen; zoals een paspoort of identiteitskaart als wij daartoe verplicht zijn op grond van de lokale wetgeving;
 • Gezondheidsgegevens: als u deelneemt aan een van onze klinische onderzoeken;
 • Genetische gegevens; als u deelneemt aan een van onze klinische onderzoeken;
 • Beeldinformatie, als u deelneemt aan een van onze klinische onderzoeken; of wanneer u onze gebouwen bezoekt waar wij gebruik maken van gesloten televisiecircuits (CCTV); En
 • Alle andere informatie die u ons verstrekt en die kan worden gebruikt om u te identificeren.

Wij verzamelen persoonsgegevens via:

 • Uw directe interactie met ons, wanneer u vrijwillig deelneemt aan een van onze klinische onderzoeken;
 • Cookies en geautomatiseerde technologieën, bijvoorbeeld wanneer u onze websites bezoekt;
 • Beveiligingssystemen, bijvoorbeeld wanneer u onze gebouwen bezoekt, kunnen wij camerabeelden verkrijgen; En
 • Sociale media, zoals ons gebruik van Facebook, LinkedIn, Twitter en andere sociale media om onze diensten/producten op de markt te brengen. Over het algemeen zullen we uw persoonlijke gegevens niet voor dergelijke doeleinden gebruiken, maar als we dat wel doen, delen we alleen namen, e-mailadressen en in sommige gevallen mobiele telefoonnummers met dergelijke partijen (doelgroeptargeting).

 

Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Gebruik van uw Persoonsgegevens wanneer u een … bent: Doel Categorieën van persoonlijke gegevens die we mogelijk verwerken Bron van de Persoonsgegevens Rechtsgrondslag
Potentiële deelnemer
 • Verkrijgen van contactgegevens voor onze prospect-database
 • Om deelname aan een klinische studie te beoordelen
 • Contactgegevens
 • Gezondheidsinformatie
 • Online-ID’s
U en/of de informatie die wij ontvangen tijdens uw deelname aan het onderzoek Toestemming
Deelnemer
 • Klinische onderzoeken uitvoeren (om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die nuttig zijn voor onze gebruikers)
 • Verkrijg en bekijk camerabeelden
 • Contactgegevens
 • Financiële informatie
 • Demografische informatie
 • Gezondheidsgegevens
 • Genetische gegevens
 • Afbeeldingsinformatie
 • Alle informatie die u ons verstrekt en die kan worden gebruikt om u te identificeren
U en/of de informatie die wij ontvangen tijdens uw deelname aan het onderzoek
 • Toestemming
 • Om te voldoen aan de wet
 • Legitiem belang om de veiligheid op ons terrein te garanderen
Voormalig deelnemer
 • Klinische onderzoeken uitvoeren (om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die nuttig zijn voor onze gebruikers)
 • Contactgegevens
 • Financiële informatie
 • Demografische informatie
 • Gezondheidsgegevens
 • Genetische gegevens
 • Afbeeldingsinformatie
 • Alle informatie die u ons verstrekt en die kan worden gebruikt om u te identificeren
U en/of de informatie die wij ontvangen tijdens uw deelname aan het onderzoek Toestemming
Online bezoeker
 • Het leveren, onderhouden en verbeteren van onze diensten om aan de behoeften van de websitegebruikers te voldoen.
 • Inzicht krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken voor de prestaties van onze website.
 • Verkrijg contactgegevens in ons CRM-systeem
 • Marketing om gebruikers te informeren over onze diensten
 • Reageer op vragen/verzoeken en voer ze uit
 • Online-ID’s
 • Contactgegevens
 • Demografische informatie
Eerste partij cookies
 • Toestemming
 • Legitiem belang: om u te voorzien van communicatie over onze inspanningen om u te werven als potentiële deelnemer voor een van onze klinische onderzoeken
Aanvrager
 • Rekruteer personeel
 • Contactgegevens
 • Rekruteringsinformatie (zoals cv, werkgeschiedenis en kwalificaties)
 • Jij
 • Uw referenties
 • Je voormalige werkgevers
 • Rekruteringswebsites/-bureaus
 • Openbare bronnen
 • Toestemming
 • Precontractuele maatregelen: om potentiële sollicitanten te contracteren
 • Legitiem belang om de veiligheid op ons terrein te garanderen
Verkoper
 • Aankopen en andere betaalde services uitvoeren
 • Contactgegevens
 • Financiële informatie
Jij
 • Contract: het contract dat wij met u als leverancier hebben
 • Legitiem belang om de veiligheid op ons terrein te garanderen

 

Alle andere doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens willen gebruiken die hierboven niet zijn vermeld, of eventuele wijzigingen die wij voorstellen aan te brengen in de bestaande doeleinden, zullen op de hoogte worden gesteld door deze privacyverklaring aan te passen in overeenstemming met de sectie getiteld ‘Wijzigingen in deze privacyverklaring’. ‘.

 

Informatie delen

Plasmacure zal uw persoonsgegevens niet delen met andere derde partijen dan zorgvuldig geselecteerde derde partijen die wij kunnen inschakelen om namens ons diensten uit te voeren, op voorwaarde dat deze partijen ermee instemmen uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en uw persoonsgegevens uitsluitend namens ons te verwerken. Wij kunnen uw gegevens ook vrijgeven wanneer wij hiertoe verplicht zijn of wanneer wij op enigerlei wijze menen dat een dergelijke vrijgave passend is om aan de wet te voldoen. Plasmacure kan uw persoonlijke gegevens delen met elk groepslid en met elke aangesloten onderneming en/of dochteronderneming. Plasmacure kan uw persoonsgegevens ook overdragen aan een inkoopbedrijf, als onderdeel van een eigendomsoverdracht van een of meer bedrijfsonderdelen. Houd er rekening mee dat deze bedrijven met u kunnen communiceren over onze producten of speciale aanbiedingen die u mogelijk nuttig vindt. Houd er rekening mee dat uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie kunnen worden overgedragen. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar landen die geen adequaat beschermingsniveau garanderen, zal Plasmacure ervoor zorgen dat dit op een veilige en conforme manier gebeurt.

We maken echter wel gebruik van verschillende sociale mediakanalen en andere hulpmiddelen om u naar onze sociale mediakanalen of website te leiden, zodat u met onze inhoud kunt communiceren. Deze sociale mediakanalen omvatten Facebook, LinkedIn, Twitter en andere tools, zoals QR-codes. In het geval dat u op een link klikt of een QR-code hiervan scant, kan een dergelijke sociale-mediapartner of QR-code-aanbieder persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op hun sociale-mediakanalen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door een social media partner of andere tool. In dat geval zal de socialemediapartner of toolaanbieder optreden als beheerder van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de socialemediapartner of de eigenaar van de tool.

Informatie beveiligen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beschermen. Plasmacure maakt gebruik van verschillende veilige technieken en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Onze medewerkers zijn verplicht uw privacy te allen tijde te respecteren. Wanneer wij derden inschakelen om namens ons diensten uit te voeren, beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens door middel van contractuele afspraken.

 

Bewaren van persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief eventuele wettelijke vereisten. Voor het bepalen van de bewaartermijn houden wij rekening met het volgende:

 • Of er op ons een wettelijke verplichting rust, zoals de Regeling Klinische Proeven en de Wet op de Geneeskundige Behandelingen (CCMO);
 • Of bewaring nodig is gezien onze juridische positie (zoals voor verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door toezichthouders); en
 • De tijdsduur dat wij een lopende relatie met u hebben en onze diensten aan u leveren (bijvoorbeeld zolang u geabonneerd bent op een van onze nieuwsbrieven).

 

Als wij gedurende een periode van 5 jaar geen zinvol contact met u hebben gehad, zullen wij uw gegevens verwijderen, tenzij de wet of relevante toezichthouders ons verplichten deze langer te bewaren.

Als u een websitebezoeker bent, kunt u de bewaartermijn op gebruikersniveau en voor gebeurtenissen die verband houden met cookies, gebruikers-ID’s en advertentie-ID’s vinden in onze cookieverklaring.

Aan het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen op een manier die ervoor zorgt dat deze niet kunnen worden gereconstrueerd.

Hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

 • Recht op toegang informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken, inclusief de categorieën persoonlijke gegevens die we verwerken, ontvangers van uw persoonlijke gegevens en doeleinden voor onze verwerking.
 • Recht op rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens over u, evenals, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige Persoonsgegevens te laten aanvullen.
 • Recht op verwijdering (verwijdering) van Persoonsgegevens over u wanneer: (a) de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; (b) u trekt uw toestemming in en er zijn geen andere rechtsgronden voor de verwerking; (c) u oefent uw recht uit om bezwaar te maken (zie hieronder) en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking; (d) de Persoonlijke Informatieion onrechtmatig is verwerkt; of (e) de Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is. Houd er rekening mee dat de verplichtingen uit de wetgeving inzake klinische proeven de uitoefening van bepaalde rechten kunnen belemmeren, bijvoorbeeld om de integriteit van de gegevens van klinische proeven te behouden.
 • Recht op beperking van de verwerking (dat wil zeggen dat gegevens worden geblokkeerd voor normale verwerking, maar niet worden gewist) wanneer: (a) u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt om dit te verifiëren de nauwkeurigheid; (b) de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de Persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; (c) we hebben de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze zijn door u vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; (d) u oefent uw recht uit om bezwaar te maken (zie hieronder) in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan die van u.
 • Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, het recht om uw toestemming in te trekken op elk gewenst moment, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan een dergelijke intrekking aantast. Houd er rekening mee dat zelfs nadat u ervoor heeft gekozen uw toestemming in te trekken, wij in bepaalde beperkte omstandigheden uw Persoonsgegevens mogelijk kunnen blijven verwerken. Houd er rekening mee dat de verplichtingen uit de wetgeving inzake klinische proeven de uitoefening van bepaalde rechten kunnen belemmeren, bijvoorbeeld om de integriteit van de gegevens van klinische proeven te behouden. Als u deelnemer bent of bent geweest aan een klinische proef, heeft Plasmacure u aanvullende, studiespecifieke informatie verstrekt.
 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract, geldt het recht op gegevensportabiliteit, d.w.z. het recht om een kopie te verkrijgen van de gegevens over u in een gestructureerde, veelgebruikte en machinale leesbaar formaat en het recht om deze gegevens zonder hinder van ons over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen, op voorwaarde dat er geen dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Na uw schriftelijk verzoek heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Wij sturen u een samenvatting van uw persoonlijke gegevens. Indien dit overzicht onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Dit schriftelijke verzoek kunt u sturen naar het volgende adres:

Plasmacure
Transistorweg 5
6534 AT Nijmegen
Nederland
privacy@plasmacure.nl

Zodra u persoonsgegevens aan Plasmacure heeft verstrekt, heeft u recht op redelijke toegang, zodat u uw persoonsgegevens kunt verifiëren, bijwerken en/of wijzigen. U kunt ons ook verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of de verwerking van uw gegevens te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, uw toestemming in te trekken of uw gegevens te exporteren naar een andere dienst. U kunt uw verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens sturen naar privacy@plasmacure.nl. Wij raden u aan om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden.

Toezicht op de naleving van gegevensbescherming

De Data Protection Officer (DPO) adviseert en informeert Plasmacure over gegevensbescherming en houdt toezicht op de naleving van de gegevensbescherming bij Plasmacure. De FG is te bereiken via: privacy@plasmacure.nl.

Bent u van mening dat Plasmacure bovenstaande regels niet of onvoldoende naleeft, of wilt u een klacht indienen, neem dan contact op met de FG.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de Nederlandse onafhankelijke toezichthouder die toezicht houdt op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de AP via:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel.: +31 (0)88 1805 250
Nederland

 Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen of aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in december 2023.